Gödöllői Mosolygó Óvoda

Óvodai beiratkozás a 2020/21. nevelési évre

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2020/2021. nevelési évre

2020. április 06-21-ig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük az iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailben)történik.

A beiratkozás -SZÁNDÉKNYILATKOZAT óvodai felvételre 2020/2021. nevelési év - kitöltésével történik, amely az alábbi linken érhető el.

Gödöllői Mosolygó Óvoda

https://docs.google.com/forms/d/1jl1Mm1_juvy2Nd1PjmEfHj69XXOtR6V_pxzpjPQPPCE/edit

A lakóhely szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda utca szerinti körzet beosztását jelen felhívás melléklete tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lakcímkártyával igazolt életvitelszerű lakóhely szerint illetékes körzetes óvodába nyújtsák be a jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozatot.

Tájékoztatom,hogy a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az érintett szülőket e-mailen keresztül tájékoztatja.

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi - a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon - azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák(egyházi,magán) az óvodai beiratozásokat 2020. április 2. és 2020. április 20. között tarják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20. napjáig dönt és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

A gyermekek felvételéről az intézményvezetők 2020. április 30-ig hoznak döntést. Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket elektronikus úton.

A beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők - legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott - kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

2. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában (április 6-17.) a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.

Gödöllői Mosolygó Óvoda felvételi körzete

2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.


BERENTE ISTVÁN UTCA

BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA

ÉVA UTCA

GARÓ EMILÍA UTCA

HAMVAY FERENC UTCA

KAZINCZY KÖRÚT

KAZINCZY FERENC UTCA

KLEBELSBERG KUNÓ UTCA

KORNYA MIHÁLY UTCA

MÁRKI SÁNDOR UTCA

ODRAY JÁNOS UTCA

OTTÓ FERENC UTCA

RIPKA FERENC UTCA

RÖGES UTCA

SURIN ISTVÁN UTCA

SZILHÁT UTCA

SZŐLŐ UTCA

THEGZE LAJOS UTCA

UNDI MAR